Werken tijdens corona

Meest gestelde vragen

Hygiëne is hierin heel belangrijk. Maatregelen ten aanzien van hand- en hoesthygiëne moeten strikt worden nageleefd.

– Was uw handen regelmatig

– Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog

– Gebruik papieren zakdoekjes; de papieren zakdoek maar één keer gebruiken en weggooien in de afvalemmer

– Na het hoesten de handen wassen met water en zeep of handalcohol gebruiken

– Vermijd aanraken van de ogen, mond en neus met ongewassen/ongedesinfecteerde handen

– Houd 1,5 meter afstand van elkaar

– Geen handen schudden

Jouw opdrachtgever moet zorgen voor een veilige werkplek. Werk je op een plek waar je kans loopt op besmetting? Dan moet je opdrachtgever beschermingsmateriaal aanbieden. Hij moet er dus voor zorgen dat er voldoende mondkapjes, handschoenen en andere noodzakelijke beschermingsmiddelen aanwezig zijn.

Als je zelf kwetsbaar bent, overleg dan met jouw opdrachtgever over werk zonder besmettingskans door collega’s of cliënten.

Als je zelf volgens het RIVM of jouw arts tot de risicogroep hoort, moet je bij Zorgfactory om overleg met de bedrijfsarts vragen. Je moet hem dan vragen vast te stellen of je veilig kunt werken. Als dat niet mogelijk is, zal jouw opdrachtgever passend vervangend werk voor jou moeten zoeken zonder besmettingskans door collega’s of cliënten. Als dat niet mogelijk is moet jouw werkgever jou van je werk vrijstellen.

Dat staat in de Handreiking veilig werken i.v.m. COVID-19 die de vakbeweging op 4 juni met de minister van VWS heeft afgesproken.

Als je er met jouw opdrahtgever niet uit komt, neem dan met Zorgfactory contact op voor advies en hulp.

Risicogroep RIVM kwetsbare gezondheid

Het RIVM heeft bij de Vragen & antwoorden nieuw coronavirus een lijst gepubliceerd van aandoeningen die iemand kwetsbaar maken of die een zwakke gezondheid aanduiden. Als je zelf volgens deze lijst kwetsbaar bent, hoef je niet te werken bij besmettingskans door collega’s of cliënten.

Het RIVM heeft aandachtspunten voor bescherming opgesteld rondom de inzet van kwetsbare medewerkers (versie 28 juni).

In deze aandachtspunten staat onder meer het volgende:

Algemeen

Artikel 3 lid 1 sub a van de Arbowet verplicht werkgevers zo veel mogelijk te voorkomen dat het werk een nadelige invloed heeft op de gezondheid van werknemers. Kwetsbare werknemers hebben hierbij recht op extra bescherming.

Definitie

Zie ‘Verhoogde kans op ernstig beloop’ bij Risicogroepen

Uitgangspunten ten aanzien van inzet in werk

 Het uitgangspunt is dat ook een kwetsbare werknemer in principe zijn eigen werk kan blijven doen. Al dan niet in combinatie met aanvullende maatregelen, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen  en/of fysieke barrières. Dit zo lang er consequent en volgens de bestaande richtlijnen/procedures van de instelling of organisatie wordt gewerkt (naast de richtlijnen van het RIVM en eventueel de GGD) en oncontroleerbare situaties worden vermeden.

De inhoud van het werk en de individuele gezondheidsfactoren en werkomstandigheden vormen altijd het vertrekpunt.
De opdrachtgever moet hiervoor beleid maken; hiervoor wordt verwezen naar de eigen werkgever/zorginstelling.
Een kwetsbare werknemer moet van zijn werk worden vrijgesteld als er een verhoogd gezondheidsrisico speelt (bepaald na een weging van de werkgebonden infectierisico’s en de individuele gezondheidsfactoren) en blootstelling mogelijk is aan COVID-19-positief geteste patiënten of voor COVID-19-verdachte personen (neusverkouden of hoesten of koorts) en/of aan besmette materialen/werk in een laboratoriumomgeving EN waarbij voldoende bescherming niet mogelijk is (= onbeschermd contact) of wanneer door de werkgever niet voldoende bescherming geleverd kan worden.
Indien een werknemer tot de medische risicogroepen (RIVM-lijst) behoort en niet zeker is over zijn medische situatie, kan hij in dat geval contact opnemen met zijn bedrijfsarts en/of zijn behandelaar. Het kan zijn dat tijdens de corona-uitbraak aanvullende voorzorgsmaatregelen en instructies nodig zijn. Het is van belang dat met de werkgever/leidinggevende in goed overleg en met gezond verstand wordt bekeken hoe taken kunnen worden uitgevoerd; hierbij is altijd een individuele risico-inschatting en maatwerk nodig; de bedrijfsarts adviseert.

Er zijn situaties denkbaar waarin het werk wél een verhoogd gezondheidsrisico oplevert en extra bescherming redelijkerwijs of in praktische zin niet te realiseren is. In die gevallen verplicht de wet de werkgever omna een goede risico-inschatting, werknemers met verhoogde kwetsbaarheid vrij te stellen van de desbetreffende werkzaamheden en (tijdelijk) vervangend werk aan te bieden. Eventueel kan er ook aanvullende medische informatie worden opgevraagd bij de behandelaar (medisch specialist of huisarts).

Met de behandelaar kan de werknemer zijn medische behandeling doornemen en bespreken wat hij zelf kan doen om zijn weerbaarheid te verhogen, bijvoorbeeld door meer te bewegen of een gezonde leefstijl.

Op basis van de richtlijnen van het RIVM hanteren wij het volgende beleid als je symptomen van COVID-19 vertoont:

 • Iedereen met één of meer van onderstaande klachten moet thuisblijven.
 • Iedereen met dergelijke klachten die passen bij het nieuwe coronavirus kan zich laten testen. Het is van groot belang dat zorgmedewerkers (en hun huisgenoten) zich bij klachten direct laten testen.
 • Totdat de testuitslag bekend is blijft de persoon met klachten thuis. Als deze persoon koorts en/of benauwdheid heeft, dan moeten ook alle huisgenoten thuisblijven tot na de testuitslag.

De symptomen passend bij COVID-19 zijn

 • verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn en/of
 • hoesten; en/of
 • benauwdheid en/of
 • verhoging of koorts en/of
 • plotseling verlies van reuk en/of smaak.

Testuitslag

Is de uitslag negatief, dan kan je aan de slag.

Bij een positieve uitslag moet je thuisblijven tot minimaal 7 dagen na de start van de klachten EN 48 uur koortsvrij EN 24 uur geheel klachtenvrij.

Update 21-09-2020

Zorgmedewerkers voorrang bij coronatesten

Zorgmedewerkers zijn onmisbaar bij de bestrijding van corona. Bovendien werken zij met kwetsbare mensen. Het risico bij besmettingen is daardoor extra groot. Zorgmedewerkers krijgen in de volgende gevallen voorrang bij de coronatesten:

 • Als zij klachten hebben die passen bij corona.
 • Als zij onmisbaar zijn voor de (directe) patiëntenzorg en continuïteit van die zorg. Dit geldt ook voor laboratoriumpersoneel.
 • Als zij niet te vervangen zijn door een collega.
 • Als zij tegen betaling zorg verlenen op grond van de:
  • Zorgverzekeringswet;
  • Wet Langdurige Zorg;
  • Wet Maatschappelijke Ondersteuning (vooral respijtzorg en dagbesteding);
  • intramurale onderdelen van de Jeugdwet;
  • Wet forensische zorg;
  • Wet Publieke Gezondheid;
  • of onder de reikwijdte van de Wet BIG vallen.

Zorgverleners die onbetaalde of informele zorg verlenen komen niet in aanmerking.

Testafspraak maken zorgmedewerker

Voldoet u aan bovenstaande criteria? Bel dan het speciale landelijke coronatest prioriteitsnummer van de GGD: 0800 – 8101. De GGD medewerker stelt een aantal vragen om te controleren of u aan de voorwaarden voldoet. Houd uw BSN bij de hand en een bewijsstuk om aan te tonen dat u in de zorg werkt:

 • zorgmedewerkers die werken voor een werkgever: Houd de naam van uw werkgever bij de hand;

De callcenter medewerker vertelt wanneer en waar u zich kunt melden voor de test en vertelt u welk bewijsstuk u meeneemt naar de testafspraak.

De testlocatie en de gang van zaken zorgmedewerker

 • Binnen elke GGD-regio is er minstens 1 testlocatie waar zorgmedewerkers met prioriteit getest kunnen worden. Het moment van de testafname hangt af van de openingstijden van de regionale testlocatie.
 • Waar mogelijk wordt u dezelfde dag in de ochtend getest en ontvangt u in de avond de testuitslag.
 • U blijft thuis tot u de testuitslag krijgt en verlaat alleen uw huis voor de testafspraak.
 • Bij de testlocatie moet u uw identiteitsbewijs laten zien en het bewijsstuk waarmee u aantoont dat u in de zorg werkt:
  • een loonstrookje als u in dienst bent bij een zorginstelling;
  • een afschrift van de check op wkkgzzelftest.nl; een zorgovereenkomst of een afschrift van de AGB-code in het AGB-register als u zelfstandige bent of als vrijgevestigde zorgprofessional werkt.
  • U mag deze bewijsstukken op papier tonen of via uw telefoon.

Uitslag coronatest

U kunt de testuitslag raadplegen via Coronatest.nl.

 • Bij een negatieve testuitslag kunt u direct weer op locatie aan het werk.
 • Bij een positieve testuitslag moet u thuis in isolatie. De GGD neemt binnen 24 uur na de test contact met u op en start dan direct het bron- en contactonderzoek.
 • Als u geen DigiD heeft krijgt u de uitslag telefonisch. Dit gebeurt meestal de volgende dag.

Wij hebben het zeer gewaardeerd dat u zich heeft ingezet voor de zorg in deze heftige tijden en wij zijn u daar zeer dankbaar voor. Zorgfactory heeft alle opdrachtgevers gevraagd om middels een beslisboom te bepalen of u in aanmerking komt voor de zorgbonus.

Zorgfactory en hun opdrachtgevers hebben de complexe taak om te beoordelen o.b.v. afbakeningscriteria en een uitgebreide handleiding vanuit de overheid welke medewerkers hiervoor in aanmerking komen. Het basis criterium is dat de zorgaanbieder van oordeel moet zijn dat er ten tijde van de uitbraak van de COVID 19 crisis een uitzonderlijke prestatie is geleverd. Dit betekent dat niet iedereen die in de zorg werkt deze zorgbonus krijgt.

Er zullen naast het basis criterium nadere specifieke criteria worden gehanteerd, en er zal zorgvuldig gekeken worden of men in aanmerking komt. Een accountant kijkt uiteindelijk ook nog mee of het allemaal juist is verlopen.

Als u in aanmerking komt voor de zorgbonus, zult u daarover worden geïnformeerd.

Over de zorgbonus

Per 1 oktober 2020 wordt de subsidieregeling bonus zorgmedewerkers COVID-19 opgesteld. Dit wordt ook wel de zorgbonus genoemd. Deze bonus bedraagt €1000,- en is bedoeld voor medewerkers in de zorg die een ‘bijzondere prestatie’ hebben geleverd tussen 1 maart en 1 september 2020.

Jouw opdrachtgever bepaalt of je in aanmerking komt voor de zorgbonus. De aanvraag moet vervolgens door Zorgfactory ingediend worden vóór 29 oktober 2020. Daarna gaat de overheid alle aanvragen beoordelen. De inschatting is dat zo’n 13 weken zal duren.

Met andere woorden, als je in aanmerking komt voor de zorgbonus, dan zal deze pas op zijn vroegst eind december 2020 en zeer waarschijnlijk pas in 2021 worden uitgekeerd.

Over de zorgbonus

Per 1 oktober 2020 wordt de subsidieregeling bonus zorgmedewerkers COVID-19 opgesteld. Dit wordt ook wel de zorgbonus genoemd. Deze bonus bedraagt €1000,- en is bedoeld voor medewerkers in de zorg die een ‘bijzondere prestatie’ hebben geleverd tussen 1 maart en 1 september 2020.

Nee helaas niet. Hier zijn criteria aan verbonden. Het belangrijkste is dat men een bijzondere prestatie geleverd moet hebben in de strijd tegen corona. Jouw opdrachtgever en Zorgfactory bepalen wie de zorgbonus krijgt, op basis van een handboek met instructies vanuit de overheid.

Over de zorgbonus

Per 1 oktober 2020 wordt de subsidieregeling bonus zorgmedewerkers COVID-19 opgesteld. Dit wordt ook wel de zorgbonus genoemd. Deze bonus bedraagt €1000,- en is bedoeld voor medewerkers in de zorg die een ‘bijzondere prestatie’ hebben geleverd tussen 1 maart en 1 september 2020.

Vanaf  8 januari mogen medewerkers werkzaam bij verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen, instellingen voor gehandicaptenzorg en de wijkverpleging en Wmo – ondersteuning ingeënt worden. Hieronder vallen alle zorgmedewerkers van 18 jaar en ouder die direct contact hebben met cliënten. Stagiaires, leerlingen, ZZP’ers en uitzendkrachten vallen hier ook onder. Vrijwilligers en mantelzorgers vallen niet binnen deze doelgroep en vormen geen aparte groep in de vaccinatiestrategie. Zij ontvangen een uitnodiging wanneer de ( leeftijd of medische) groep waarbinnen zij vallen aan de beurt is voor vaccinatie.

In onderstaande volgorde worden zorgmedewerkers gevaccineerd

 1. Zorgmedewerkers in verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen.
 2. Zorgmedewerkers in instellingen voor gehandicaptenzorg.
 3. Zorgmedewerkers in wijkverpleging en Wmo-ondersteuning

Nee, zonder uitnodiging is het nog niet mogelijk om u te laten vaccineren.

Beslisboom

De beslisboom is ontwikkeld op basis van de richtlijnen van het RIVM en is een leidraad voor alle medewerkers in de zorg.

Met deze beslisboom kun je beoordelen of je wel of niet naar werk mag. Deze beslisboom gaat uit van personen met een normale gezondheid, zonder onderliggende ziekten.

De uitkomst van de beslisboom geldt niet voor andere huisgenoten, gezinsleden of collega’s. Voor iedere persoon moet de boom apart doorlopen worden.

Heb je vragen of twijfel na het doorlopen van de beslisboom? Neem dan contact op met Zorgfactory. Je kunt bellen naar 0599 – 589080.

Beslisboom thuisblijven of naar werk?