De regels die gelden op het gebied van arbeidsomstandigheden zijn vastgelegd in de arbeidsomstandighedenwet, de zogenaamde Arbo-wet. In deze wet worden de regels beschreven die de veiligheid en de gezondheid op de werkplek zoveel mogelijk waarborgen. Voor u is het van belang om te weten dat het bedrijf waar u werkt verplicht is u te informeren over de eventuele risico’s op de werkplek. Hiertoe ontvangt u, indien van toepassing, bij aanvang van uw werkzaamheden via Zorgfactory een zogenaamd risico-inventarisatie en -evaluatie. Door ondertekening van uw overeenkomst verklaart u een exemplaar van de risico inventarisatie en -evaluatie te hebben ontvangen. U dient er zelf voor te zorgen dat de informatie ter harte wordt genomen en dat u de instructies ook daadwerkelijk opvolgt.
Factory4work ontvangt u gewerkte uren van onze opdrachtgevers, tenzij hier andere afspraken over zijn gemaakt. Wij verwerken alleen door de opdrachtgevers geaccordeerde uren. In december van dit jaar za