Welkom bij Zorgfactory

Meest gestelde vragen

De regels die gelden op het gebied van arbeidsomstandigheden zijn vastgelegd in de arbeidsomstandighedenwet, de zogenaamde Arbo-wet. In deze wet worden de regels beschreven die de veiligheid en de gezondheid op de werkplek zoveel mogelijk waarborgen. Voor u is het van belang om te weten dat het bedrijf waar u werkt verplicht is u te informeren over de eventuele risico’s op de werkplek. Hiertoe ontvangt u, indien van toepassing, bij aanvang van uw werkzaamheden via Zorgfactory een zogenaamd risico-inventarisatie en -evaluatie. Door ondertekening van uw overeenkomst verklaart u een exemplaar van de risico inventarisatie en -evaluatie te hebben ontvangen. U dient er zelf voor te zorgen dat de informatie ter harte wordt genomen en dat u de instructies ook daadwerkelijk opvolgt.

Bij werken hoort een salaris. De hoogte van uw salaris komt tot stand in overleg met Zorgfactory, het bedrijf waar u werkt en uzelf. De hoogte van uw salaris is gebaseerd op het uurloon geldend in de van toepassing zijnde cao, bijvoorbeeld cao VVT. Uw salaris wordt omgerekend naar een bruto-uurloon. Dit is nodig omdat uw werkduur kan afwijken van wat gebruikelijk is: geen volledige maand, geen 38 uur per week, etc. Uw exacte bruto verdiensten berekent u door dit uurloon te vermenigvuldigen met het aantal uren dat u in een betreffende week hebt gewerkt.

Er vindt salarisuitbetaling plaats zodra het inschrijfformulier, een kopie van het legitimatiebewijs en de arbeidsovereenkomst volledig ingevuld en ondertekend bij Zorgfactory aanwezig zijn. Eens per periode, afhankelijk van de gemaakte afspraken, wordt door Zorgfactory uw salaris uitbetaald. Houd er rekening mee dat het bij feestdagen wat langer kan duren dan u gewend bent.
Afhankelijk van de afspraken van het bedrijf waar u werkt, reserveren wij voor u per gewerkt uur een percentage van uw brutoloon. Bij Zorgfactory hebt u recht op doorbetaalde vakantiedagen per volledig gewerkt jaar. Deze vakantiedagen dienen, in geval van vakantie, ter dekking van het salaris dat u gewend bent te ontvangen. De vakantiedagen die u opbouwt, worden gereserveerd en kunnen door u opgevraagd worden.
Wij reserveren voor u per gewerkt uur een percentage van uw loon. U hebt recht op acht procent vakantietoeslag van het door u in iedere periode genoten bruto loon. Het vakantiegeld dat u opbouwt, wordt standaard in de maand mei uitgekeerd.
Net als bij iedereen die werkt, worden op uw salaris bedragen voor loonheffing en sociale premies ingehouden. Zorgfactory draagt de loonheffing en premies voor sociale zekerheid voor u af.
Als u 18 jaar of ouder bent, valt u volgens de zorgverzekeringswet onder de basisverzekering van een zorgverzekeraar. Dat houdt in dat u verplicht een nominale premie voor de basisverzekering betaalt aan een zorgverzekeraar naar keuze.

Wanneer u jonger dan 18 jaar bent, hoeft u geen basisverzekering af te sluiten en betaalt u dus geen nominale premie. In dit geval is het voldoende als uw ouders de (verplichte) basisverzekering hebben afgesloten.

Per salarisperiode stellen wij uw loonstroken op. Op de loonstroken staat precies hoeveel uur u hebt gewerkt. Ook staat er op hoe uw loon is opgebouwd, wat u het lopende jaar al hebt verdiend, welke premies zijn ingehouden en hoeveel reserveringen u hebt opgebouwd. Voor meer uitleg over de loonstrook, zie onze download loonstrookuitleg. Na de jaarwisseling sturen wij de jaaropgave naar uw huisadres toe. Deze kan slechts éénmalig worden verstrekt, dus vergeet nooit om een adreswijziging door te geven aan Zorgfactory.
Indien u 21 jaar of ouder bent neemt u automatisch deel aan de pensioenregeling voor de zorg, Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Voor actuele informatie over deze regeling kunt u terecht op de website van pfzw.nl
Uw persoonlijke gegevens dienen zo actueel mogelijk bij ons aanwezig te zijn. Wanneer hierin wijzigingen optreden, verzoeken wij u dit per direct aan ons door te geven (denk hierbij aan zaken zoals adres, telefoonnummer, huwelijk, bankgegevens, etc.).
Iedereen is verplicht zich te kunnen identificeren op de werkplek. Daarom dient u altijd een identiteitsbewijs mee te nemen en bij u te dragen op het werk. Bij het identificeren op de werkplek dient u één van de volgende (originele en geldige) documenten te kunnen laten zien:

Paspoort
Identiteitskaart
Vreemdelingendocument en bijbehoren (indien van toepassing)

Als u ziek wordt, meldt u dat diezelfde dag voor 10.00 uur telefonisch bij Zorgfactory. Tevens dient u dit te melden voor aanvang van uw werk bij het bedrijf waar u werkzaam bent. Hetzelfde geldt ook voor de betermelding. Kijk bij voor werknemers -> formulieren -> verzuimbeleid voor alle info.

Zorgfactory ontvangt u gewerkte uren van onze opdrachtgevers, tenzij hier andere afspraken over zijn gemaakt. Wij verwerken alleen door de opdrachtgevers geaccordeerde uren. In december van dit jaar zal het urenbriefje vervangen worden door een digitaal urensysteem. De uren dienen voor maandagochtend 9.00 uur te zijn ingevuld en goedgekeurd door werkgever.

U ontvangt u jaaropgave na de jaarwisseling. Deze sturen wij u naar uw e-mailadres. Deze kan slechts eenmalig worden verstrekt, dus vergeet nooit om een wijziging door te geven aan Zorgfactory.

Heffingskortingen zijn kortingen op de belasting. Als je werkt houd je werkgever rekening met de algemene heffingskorting en de arbeidskorting. Deze kortingen noemen wij de loonheffingskorting. Daardoor betaal je minder loonheffing, en krijg je meer loon uitbetaald. Kijk ook bij onze download loonheffing.

Mocht u vraag er helaas niet bij staan, dan kunt u altijd contact met ons opnemen via mail naar mail@zorgfactory.nl of bellen naar het nummer 0599-58 90 80 voor meer informatie.

Wil je vrij zijn op een ingeroosterde werkdag die samenvalt met een feestdag dan neem je vakantie- uren op. Dit staat vastgelegd in de cao VVT onder artikel 6.6.

Nieuwjaarsdag, Eerste en Tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, Eerste en Tweede Pinksterdag, Eerste en Tweede Kerstdag en de door de overheid erkende nationale feest- en gedenkdagen, waaronder Koningsdag òf de door de overheid aangewezen dag waarop Koningsdag gevierd wordt en 5 mei.

Handige documenten